OM OSS

FrontPac är Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningar i offsettryckt kascherad wellpapp. Vi är en komplett förpackningsproducent, från papper på rulle via egen konvertering till färdig förpackning. Vi finns i Arlöv strax utanför Malmö och med det senaste förvärvet av Antpac är vi idag är cirka 150 anställda och har en omsättning på omkring 300 miljoner SEK.

Med nästan 40 års expertis i ryggen erbjuder vi våra kunder en unik kompetens inom offsettryckta förpackningar och displayer i papp. Våra lösningar skapas av professionell personal som arbetat många år med att utveckla kostnadseffektiva lösningar baserade på våra kunders behov. Hela processen sker in-house; från våra kreativa och lyhörda säljare och designers, via vår snabba men noggranna produktionspersonal, till våra flexibla logistiker som ser till att dina produkter hamnar precis där de ska.

Vi har många olika sorters kunder; allt från småföretagare till flera välkända märken inom exempelvis vin och vodka, bilindustrin, kosmetika och leksaker. Vi levererar förpackningar till 22 länder där 47% av leveranserna sker till andra länder än Sverige. Det är våra kunder som får oss att utvecklas och hela tiden bli bättre på det vi gör tack vare de höga krav som ställs på oss. 

INFORMATION OCH VILLKOR

  • 1982 startade företaget och hette då SydPac. Då fanns vi i både Sverige och Danmark.

  • 1997 blev företaget uppköpt av våra nuvarande ägare, Esswell som är ett familjeägt bolag.

  • 2000 blev FrontPac den ledande producenten i Skandinavien.

  • 2003 fick vi egen produktion av wellpapp.

  • 2006 startade vi en fabrik i kina.

  • 2010 flyttades all verksamhet till Arlöv då en ny styrelse och ledning trädde i kraft inom bolaget.

  • Mellan 2010 och 2015 gjordes ett genomgripande investeringsprogram som innebar ny tryckpress, ny CTP, ny stans och även en in-line/kascheringsmaskin.

  • 2017 Förvärv av Gefle kartong och display.

  • 2019 Förvärv av Antpac.

1. Priser:

Priser gäller fritt Arlöv inklusive emballage (men exklusive eventuella lastpallar), såvida ej annat överenskommits. Offentliga skatter och avgifter tillkommer. Offert- resp. ordererkännande gäller med reservation föranledda av offentliga skatter och avgifter samt valutakursförändringar. Dylika förhöjningar berättigar till däremot svarande ändringar av offertens resp. ordererkännandets priser. Säljaren äger rätt att leverera över- eller underupplaga intill 10 % av beställd kvantitet.

2. Betalningsvillkor:

Likvid för levererad vara skall erläggas per 30 dagar netto från fakturans datum om ej annat anges på fakturan. Om betalning ej sker i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad.

3. Leverans:

Säljaren äger rätt att vägra avtalad leverans om köparens betalningsförmåga kan ifrågasättas. Levererade varor skall efter ankomsten omgående kontrolleras, samt placeras i utrymmen med lämplig temperatur och luftfuktighet. Om beställningen genom köparens vållande eller uraktlåtenhet inte kan fullföljas inom den tid, som vid beställningen avsågs, eller inom den för arbetet ifråga normala leveranstiden, äger säljaren rätt till skälig ersättning för därigenom ökade kostnader och uppkomna förluster.

4. Avropsorder m.m:

Om avrop, inte sker enligt överenskommelse eller om leverans eljest uppskjutes med säljarens medgivande, äger säljaren dock rätt att tillverka och fakturera enligt ursprunglig leveransplan. Om säljaren så påfordrar skall köparen anskaffa och bekosta lagringsplats samt bära uppkommande hanteringskostnader; risken för godset övergår å köparen vid säljarens utleverans.

5. Ändrad order; extra arbete:

Kostnader föranledda av ändrad order debiteras köparen. Extra arbeten förorsakade av ofullständigt underlag eller av ändringar och korrigeringar, vilka vidtagits på köparens begäran, debiteras extra.

6. Avvikelser:

Mindre avvikelser ifråga om materialet eller ringa avvikelser i trycket får inte anses utgöra fel i leveransen. Om obrukbara enheter (fel i limning eller stansning, yttre skador och liknande) inte överstiger 2 % av partiet, får inga krav framställas. Säljaren äger rätt att mot köparen åberopa underleverantörens förbehåll avseende toleranser.

7. Fel:

Fel eller brist i av köparen godkänt korrektur, provtryck, provförpackning eller annat provmaterial får inte läggas säljaren till last, liksom inte heller fel eller brist i leverans som utförts i enlighet med prover eller specifikationer, vilka beställts eller godkänts av köparen. För telefonledes eller eljest muntligen meddelade ändringar eller direktiv ikläder sig säljaren inget ansvar. Köparen skall själv i rimlig utsträckning genom provpackning, transportprov och på annat erforderligt sätt förvissa sig om att förpackningsmaterialet är lämpat för de produkter, som skall förpackas i detsamma. Säljaren ansvarar icke för fel, som uppkommer när godset är i köparens vård, såsom försämrad avläsbarhet av EAN-märkning, sammanklibbning, uttorkning, rullning och liknande, ej heller för fel som uppkommer under förpackningsprocess, lagring av förpackad vara eller distribution därav eller som följd av klimatiska förhållanden och andra omständigheter, som säljaren icke kan råda över. Säljarens ansvarighet till följd av fel är begränsad till skada på levererat material och omfattar alltså inte skada på förpackade varor eller annan direkt eller indirekt skada, som vid förvaring eller användning eller eljest kan uppkomma för köparen eller för tredje man eller dem tillhörig egendom, oavsett på vad sätt skadan uppkommit. Brist eller fel i delleveransen medför inte hävningsrätt.

8. Reklamation:

Anmärkning mot fullgjord leverans skall göras omedelbart när felet upptäcks och skriftligen meddelas säljaren. Returer får ske endast efter säljarens i förväg lämnade medgivande. Gods avsändes på köparens risk. Säljaren är därför inte ansvarig för transportskador utan åvilar ansvaret transportören och har köparen att reklamera direkt till denne. 

9. Leveransförsening:

Krig, eldsvåda eller annan force majeure, arbetsinställelse, åtgärder från myndighets sida eller andra omständigheter, som förorsakar rubbning i driften och vilka säljaren inte bort förutse eller kunnat förhindra, berättigar till nödig förlängning av leveranstiden. Detsamma gäller vid fel i eller försening av leverans från underleverantör till följd av omständighet, som avses i denna punkt. Om inträffat hinder är av beskaffenhet att omöjliggöra eller i väsentlig mån försvåra eller fördyra leveransens fullgörande, är säljaren befriad från att fullgöra densamma. För leverans som försenats eller uteblivit av vad skäl det vara må, fritager sig säljaren från ansvar för indirekta skador, t ex utebliven handelsvinst eller skada som drabbar tredje man. Om leveransförsening är att hänföra till ovan anförda omständigheter, är säljaren helt fri från ansvar.

10. Äganderätt:

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är säljarens egendom och får inte utan särskild överenskommelse nyttjas av köparen eller av denne delgivas tredje man.

11. Tryckkort mm:

Säljaren har rätt att förse varorna med tryckkort och annat identifikationsmärke samt med beteckningar som avser immateriell rättighet.

12. Stansverktyg, montage och tryckplåtar:

Säljaren äger rätt att skrota stansverktyg, tryckplåtar och montage som ej används inom 3 år.

13. Giltighet:

Överenskommelser, som helt eller delvis avviker från dessa försäljnings- och leveransvillkor, skall för att vara gällande avfattas skriftligen.

14. Tvister:

Alla tvister och meningsskiljaktigheter angående tolkningen eller tillämpningen av träffat avtal skall, såvida inte annorledes mellan köpare och säljare överenskommits, hänskjutas till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för avgörande genom skiljedom i enlighet med institutets bestämmelser. Krav på grund av bristande betalning kan dock av säljaren hänskjutas till allmän dom.

15. Ansvarsbegränsning:

Leverantörens totala ansvar och ersättningsnivå avseende fordringar, defekta produkter eller andra skulder är begränsade till värdet av den levererade produkten.

16. Lagerhållning:   

Förpackningar som inte har avropats inom avtalad tid eller max 6 månader faktureras omgående om ej annat anges på fakturan. Vi förbehåller oss då även rätten att skicka kvarvarande lager. Om inte en avropsplan har fastställts så kommer första avropet levereras efter färdig produktion. Resterande förpackningar skickas med en jämn fördelning inom överenskommen lagertid.

Läs gärna om oss i vår broschyr:

http://www.sebroschyr.se/frontpac/WebView/ 

FrontPac är engagerade i ett barnhem i Uganda som drivs av bland annat Emma Kock, en kvinna från Burlövs kommun med ett stort hjärta. På deras hemsida kan du läsa mer om Emmas arbete och barnens vardag.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss!

Scroll to Top