+46 40-691 40 00 — info@frontpac.se

FÖRSÄLJNING- OCH LEVERANSVILLKOR

1. Priser
Priser gäller fritt Arlöv inklusive emballage (men exklusive eventuella lastpallar), såvida ej annat överenskommits. Offentliga skatter och avgifter tillkommer. Offert- resp. ordererkännande gäller med reservation föranledda av offentliga skatter och avgifter samt valutakursförändringar. Dylika förhöjningar berättigar till däremot svarande ändringar av offertens resp. ordererkännandets priser. Säljaren äger rätt att leverera över- eller underupplaga intill 10 % av beställd kvantitet.

2. Betalningsvillkor
Likvid för levererad vara skall erläggas per 30 dagar netto från fakturans datum om ej annat anges på fakturan. Om betalning ej sker i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad.

3. Leverans
Säljaren äger rätt att vägra avtalad leverans om köparens betalningsförmåga kan ifrågasättas. Levererade varor skall efter ankomsten omgående kontrolleras, samt placeras i utrymmen med lämplig temperatur och luftfuktighet. Om beställningen genom köparens vållande eller uraktlåtenhet inte kan fullföljas inom den tid, som vid beställningen avsågs, eller inom den för arbetet ifråga normala leveranstiden, äger säljaren rätt till skälig ersättning för därigenom ökade kostnader och uppkomna förluster.

4. Avropsorder m.m.
Om avrop, inte sker enligt överenskommelse eller om leverans eljest uppskjutes med säljarens medgivande, äger säljaren dock rätt att tillverka och fakturera enligt ursprunglig leveransplan. Om säljaren så påfordrar skall köparen anskaffa och bekosta lagringsplats samt bära uppkommande hanteringskostnader; risken för godset övergår å köparen vid säljarens utleverans.

5. Ändrad order; extra arbete
Kostnader föranledda av ändrad order debiteras köparen. Extra arbeten förorsakade av ofullständigt underlag eller av ändringar och korrigeringar, vilka vidtagits på köparens begäran, debiteras extra.

6. Avvikelser
Mindre avvikelser ifråga om materialet eller ringa avvikelser i trycket får inte anses utgöra fel i leveransen. Om obrukbara enheter (fel i limning eller stansning, yttre skador och liknande) inte överstiger 2 % av partiet, får inga krav framställas. Säljaren äger rätt att mot köparen åberopa underleverantörens förbehåll avseende toleranser.

7. Fel
Fel eller brist i av köparen godkänt korrektur, provtryck, provförpackning eller annat provmaterial får inte läggas säljaren till last, liksom inte heller fel eller brist i leverans som utförts i enlighet med prover eller specifikationer, vilka beställts eller godkänts av köparen. För telefonledes eller eljest muntligen meddelade ändringar eller direktiv ikläder sig säljaren inget ansvar. Köparen skall själv i rimlig utsträckning genom provpackning, transportprov och på annat erforderligt sätt förvissa sig om att förpackningsmaterialet är lämpat för de produkter som skall förpackas i detsamma. Säljaren ansvarar icke för fel, som uppkommer när godset är i köparens vård, såsom försämrad avläsbarhet av EAN-märkning, sammanklibbning, uttorkning, rullning och liknande, ej heller för fel som uppkommer under förpackningsprocess, lagring av förpackad vara eller distribution därav eller som följd av klimatiska förhållanden och andra omständigheter, som säljaren icke kan råda över. Säljarens ansvarighet till följd av fel är begränsad till skada på levererat material och omfattar alltså inte skada på förpackade varor eller annan direkt eller indirekt skada, som vid förvaring eller användning eller eljest kan uppkomma för köparen eller för tredje man eller dem tillhörig egendom, oavsett på vad sätt skadan uppkommit. Brist eller fel i delleveransen medför inte hävningsrätt.

8. Reklamation
Anmärkning mot fullgjord leverans skall göras omedelbart när felet upptäcks och skriftligen meddelas säljaren. Returer får ske endast efter säljarens i förväg lämnade medgivande. Gods avsändes på köparens risk. Säljaren är därför inte ansvarig för transportskador utan åvilar ansvaret transportören och har köparen att reklamera direkt till denne.

9. Leveransförsening
Krig, eldsvåda eller annan force majeure, arbetsinställelse, åtgärder från myndighets sida eller andra omständigheter, som förorsakar rubbning i driften och vilka säljaren inte bort förutse eller kunnat förhindra, berättigar till nödig förlängning av leveranstiden. Detsamma gäller vid fel i eller försening av leverans från underleverantör till följd av omständighet, som avses i denna punkt. Om inträffat hinder är av beskaffenhet att omöjliggöra eller i väsentlig mån försvåra eller fördyra leveransens fullgörande, är säljaren befriad från att fullgöra densamma. För leverans som försenats eller uteblivit av vad skäl det vara må, fritager sig säljaren från ansvar för indirekta skador, t ex utebliven handelsvinst eller skada som drabbar tredje man. Om leveransförsening är att hänföra till ovan anförda omständigheter, är säljaren helt fri från ansvar.

10. Äganderätt
Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är säljarens egendom och får inte utan särskild överenskommelse nyttjas av köparen eller av denne delgivas tredje man.

11. Tryckkort mm.
Säljaren har rätt att förse varorna med tryckkort och annat identifikationsmärke samt med beteckningar som avser immateriell rättighet.

12. Stansverktyg, montage och tryckplåtar
Säljaren äger rätt att skrota stansverktyg, tryckplåtar och montage som ej används inom 3 år.

13. Giltighet
Överenskommelser, som helt eller delvis avviker från dessa försäljnings- och leveransvillkor, skall för att vara gällande avfattas skriftligen.

14. Tvister
Alla tvister och meningsskiljaktigheter angående tolkningen eller tillämpningen av träffat avtal skall, såvida inte annorledes mellan köpare och säljare överenskommits, hänskjutas till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för avgörande genom skiljedom i enlighet med institutets bestämmelser. Krav på grund av bristande betalning kan dock av säljaren hänskjutas till allmän dom.

15. Ansvarsbegränsning
Leverantörens totala ansvar och ersättningsnivå avseende fordringar, defekta produkter eller andra skulder är begränsade till värdet av den levererade produkten.

16. Lagerhållning
Förpackningar som inte har avropats inom avtalad tid eller max 6 månader faktureras omgående om ej annat anges på fakturan. Vi förbehåller oss då även rätten att skicka kvarvarande lager. Om inte en avropsplan har fastställts så kommer första avropet levereras efter färdig produktion. Resterande förpackningar skickas med en jämn fördelning inom överenskommen lagertid.

GDPR

INTEGRITETSPOLICY, KUND, LEVERANTÖRER, PROSPEKT (GDPR)

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter som KUND, LEVERANTÖR eller PROSPEKT. Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy noggrant.

1. FrontPac AB är personuppgiftskontrollern

FrontPac AB, 556498-4275, är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vilken typ av data samlar vi in?

När vi ingår affärsrelationer samlar vi in ​​följande information i våra system:

 • Namn
 • Email-adress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du jobbar för
 • Jobbtitel
 • Vilken bransch du jobbar i
 • Ditt företags webbadress

3. Hur använder vi datan?

Uppgifterna du har skickat in används för följande ändamål:

 • Genomföra dagliga korrespondenser såsom anbud, beställningar, fakturor.

 • Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

 • Kundtjänst och skapa tillgänglig information om våra produkter

 • För att vi ska kunna ge dig en bättre personlig upplevelse och att erbjuda produkterbjudanden och annat innehåll som kan intressera dig

4. Samtycke till mailkorrespondens, direkt marknadsföring och fortsatt kommunikation

Genom att acceptera vår behandling av dina personuppgifter för ovan angivna syften, samtycker du till:

 • att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy
 • att vi kan skicka direkt marknadsföringsmaterial om våra produkter till dig via e-post
 • att vi kontaktar dig via e-post eller via telefon

5. Hur längre sparas datan?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge det tar att uppfylla syftet med deras insamling, varefter vi tar bort uppgifterna.

Om du har en aktiv dialog med oss, lagras dina data i 60 månader från den senaste interaktionen; då rensar vi de uppgifter vi har registrerat om dig. En aktiv dialog innebär att ha interagerat med FrontPac, eller representanter från FrontPac AB, via telefon, genom att svara på e-postmeddelanden, genom att ladda ner material från webbplatsen eller genom att registrera sig via ett formulär under de senaste 60 månaderna.

All inmatad personlig information är kopplad till en anställning i ett företag som är kund eller leverantör till FrontPac, vi behandlar dina uppgifter i samband med kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi dina uppgifter tills (1) du har avslutat din anställning med företaget, eller (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När ett kundförhållande har upphört, kommer lagring och bearbetning av dina uppgifter att hanteras enligt villkoren som beskrivs i de två styckena ovan. Om du säger upp din anställning i företaget, är du ansvarig för att meddela oss på den angivna kontaktinformationen och vi rensar dina uppgifter.

6. Vem har tillgång till datan?

Inlämnad data är tillgänglig för ett begränsat antal personer inom företaget och som arbetar med kund- och leverantörsrelationer.

7. Vi delar viss information inom ramen för tredje parts samarbete

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. I händelse av att det finns en pågående försäljnings- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra affärspartners, kan vi dela följande data om dig:

 • Namn
 • Email-adress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar på

Om vi ​​har registrerat dina personuppgifter i samband med ett evenemang som vi har genomfört tillsammans med en extern part, kan vi skicka över samma kategori av personuppgifter som anges ovan, såväl som eventuella svar på ytterligare formulärfrågor och utökade svar.

8. Var lagras datan?

Datan lagras i FrontPacs ERP-system. FrontPac behåller sina fysiska servrar eller tryckta dokument, som dina data lagras på, inom EU / EES-territoriet. Om servrarna hanteras av ett externt företag undertecknas ett personuppgifterassistentavtal. Om vi ​​misstänker en överträdelse där dina uppgifter kan påverkas kommer du att meddelas och först därefter kommer myndigheterna att meddelas inom 72 timmar efter att vi hittat överträdelsen.

9. Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Du har då rätt att få ett registerutdrag på de uppgifter vi har om dig. Du kan också be oss om att korrigera felaktiga data eller ta bort data om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke raderar vi all information vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter som lagras av oss kan påverka leveransen av information i samband med ett kundförhållande, samt potentiellt påverka eventuella pågående dialoger.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller begära ett registerutdrag, korrigering eller radering, vänligen kontakta oss med ett signerat brev skickat till adressen som anges under avsnittet om kontaktuppgifter. För att få tillgång till ditt registerutdrag måste du skicka en elektronisk kopia av ett signerat dokument med din begäran.

10. Kontaktuppgifter till FrontPac AB

FrontPac AB är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor angående vår behandling eller vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen se vår kontaktinformation nedan:

FrontPac AB
Att: GDPR
Företagsvägen 28
23237 Arlöv, Sverige

2018-03-16         

Martin Enocson, VD

Rulla till toppen